G&L Showequipment – G&L Techniek leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomsten terzake huur en verhuur, door G&L Techniek, gevestigd te Sneek aangegaan. 
Lid 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de koper/huurder het aanbod van G&L Techniek inzake de verkoop/verhuur mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie al van het aanbod van G&L Techniek inzake koop/verkoop/verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst.
Lid 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen G&L Techniek en koper/huurder zijn overeengekomen.
Lid 4. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden G&L Techniek te worden aangemerkt als opdrachtnemer i.p.v. verkoper/verhuurder en dient koper/huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever.Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Lid 1.G&L Techniek aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
Lid 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van G&L Techniek onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van G&L Techniek strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Lid 3. Algemene voorwaarden worden slechts door G&L Techniek aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van G&L Techniek.Artikel 3. Aanbiedingen
Lid 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Lid 2. De opgegeven verkoopprijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van G&L Techniek, zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief omzetbelasting.
Lid 3. Gegevens in drukwerken & webshop verstrekt door G&L Techniek zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden G&L Techniek niet.Artikel 4. Duur van de overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd loopt vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld. 
Lid 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.Artikel 5. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van G&L Techniek, binden deze laatste niet, voor zover ze door G&L Techniek niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van G&L Techniek hebben dan ook niet de bevoegdheid G&L Techniek te binden aan contractpartijen en/of derden, indien G&L Techniek zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorgdraagt.Artikel 6. Overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst van koop en verkoop/verhuur van zaken wordt pas bindend voor G&L Techniek door zijn schriftelijke bevestiging. Zulks ter voorkoming van onduidelijkheden indien ex artikel 5 ondergeschikten van G&L Techniek afspraken met contractpartijen/derden hebben gemaakt.
Lid 2. Elke met G&L Techniek aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de koper-huurder-opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, in de gevallen waarin niet als hoofdregel op de voet van artikel 31 van deze voorwaarden contante betaling wordt gevraagd. Koper/huurder/opdrachtgever zal toestaan dat G&L Techniek zo nodig informatie betreffende de (aspirant-) koper-huurder-opdrachtgever opvraagt, voor welke informatie G&L Techniek zich zal kunnen wenden tot bijvoorbeeld AFI te Leeuwarden, BKR te Tiel, Graydon te Den Haag etc.
Lid 3. Aan gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, maten, kleur, prijs, etc., alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door G&L Techniek bij de aanbieding verstrekt, zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen. G&L Techniek heeft deze gegevens uitsluitend te goeder trouw verstrekt. Enkel indien het aan grove schuld of opzet van G&L Techniek is toe te schrijven dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, is G&L Techniek eventueel aansprakelijk.Artikel 7. Waarborgsom
Lid 1. In geval van huur/verhuur is huurder verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan G&L Techniek desgewenst een door hem vast te stellen waarborgsom te betalen.
Lid 2. G&L Techniek behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom. Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van reparatie c.q. reiniging zoals hieronder vermeld in artikel 15 inzake opzegging/ontbinding.
Lid 3. G&L Techniek is verplicht deze waarborgsom bij de beindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens G&L Techniek heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. Enkel indien de waarborgsom langer dan 30 dagen bij G&L Techniek uitstaat, is G&L Techniek verplicht hierover een rentevergoeding te betalen.Artikel 8. Prijzen
Lid 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Lid 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig. G&L Techniek wordt door deze prijslijsten en reclamematerialen in principe niet gebonden. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend.
Lid 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze in de overeengekomen prijs worden doorberekend.
Lid 4. Prijzen en levering van produkten en diensten kunnen zonder voorafgaande opgave worden gewijzigd.
Fouten worden gecorrigeerd na ontdekking, G&L Techniek heeft het recht om elke aanbieding te herroepen en elke fout, onnauwkeurigheid of nalatigheid te corrigeren ook na een geplaatste order, orderbevestiging of reeds betaald opdracht.
Lid 5. Als uw opdracht is betaald en de bestelling wordt geannuleerd, retourneerd G&L Techniek het volledige bedrag. 
Lid 6. Indien de prijsstijging meer dan 2 % bedraagt terzake de overeengekomen koopsom, heeft G&L Techniek het recht deze verhoging in de koopsom door te voeren. Koper heeft de verplichting deze verhoging zonder meer te betalen.Artikel 9. Gedeeltelijke levering/levering en terugbezorging
Lid 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 inzake betaling. 
Lid 2. De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij G&L Techniek op te halen en bij beëindiging van de huurovereenkomst aan G&L Techniek terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, dat G&L Techniek zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten.
Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder niet in staat is zelf de van G&L Techniek gehuurde zaken terug te brengen, is G&L Techniek gerechtigd die zaken zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die zaken ook geheel voor rekening komen van huurder. 
Lid 3. Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan G&L Techniek een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van G&L Techniek op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan G&L Techniek, die deze lijdt, doordat specialistische apparatuur, die G&L Techniek aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze bij G&L Techniek wordt terugbezorgd, waardoor G&L Techniek zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie G&L Techniek zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze. 
Artikel 10. Leveringstermijnen
Lid 1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door G&L Techniek bij benadering aangegeven. G&L Techniek kan niet instaan voor levering van gekochte/verhuurde zaken op een exact tijdstip.
Lid 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor G&L Techniek zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is G&L Techniek terzake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van G&L Technieks opzet of grove schuld.
Lid 3. Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper-huurder-opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.Artikel 11. Personeel van G&L Techniek
Indien de koper-huurder-opdrachtgever bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de verkochte/gehuurde zaken gebruikmaakt van de diensten van werknemers van G&L Techniek, worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de koper-huurder-opdrachtgever. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van de koper-huurder-opdrachtgever zoals hiervoor bedoeld, is koper/huurder tegenover G&L Techniek eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop de koper-huurder-opdrachtgever bij G&L Techniek doende is om met behulp van personeel van G&L Techniek zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met G&L Techniek nog worden getekend.Artikel 12. Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend. Emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in relatie tot de te leveren apparatuur is ter beoordeling van G&L Techniek.Artikel 13. Aanbetaling
Lid 1. G&L Techniek is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen, in de gevallen waarin bij wijze van uitzondering niet op de voet van artikel 31 contante betaling wordt gevraagd. Als regel is G&L Techniek gerechtigd bij levering/afgifte direct contante betaling te verlangen. 
Lid 2. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen zijdens G&L Techniek de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de koper-huurder-opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde koop-/huursom. Daarnaast heeft de koper-huurder-opdrachtgever recht op schadevergoeding, zoals hieronder in deze voorwaarden verder geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door koper-huurder-opdrachtgever vooruitbetaalde bedrag c.q. de door koper-huurder-opdrachtgever betaalde koop-/huursom, deel uitmaakt.Artikel 14. Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door G&L Techniek aangegeven. Wenst de koper-huurder-opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, kopers/huurders/opdrachtgevers, rekening.Artikel 15. Meer- en minderwerk
Lid 1. G&L Techniek behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
Lid 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
Lid 3. Door G&L Techniek te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door G&L Techniek van de gesloten overeenkomst, mogen aan de koper-huurder-opdrachtgever in rekening worden gebracht.Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst
Lid 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper-huurder-opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de koper-huurder-opdrachtgever extra door G&L Techniek in rekening gebracht.
Lid 2. Door de koper-huurder-opdrachtgever, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper-huurder-opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan G&L Techniek ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper-huurder-opdrachtgever.
Lid 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door G&L Techniek buiten zijn verantwoordelijkheid en ook buiten zijn risico wordt overschreden.Artikel 17. Annuleren
Lid 1. Indien de koper-huurder-opdrachtgever de overeenkomst annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door G&L Techniek reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten terzake personeel wat met de be- of verwerking van de gekochte zaken is bezig geweest, over te nemen.
Lid 2. De koper-huurder-opdrachtgever zal eveneens aan G&L Techniek als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen koopsom/huursom. Koper/huurder/opdrachtgever is voorts verplicht G&L Techniek te vrijwaren tegen vorderingen van derden, als gevolg van de annulering van de koop-/huurovereenkomst en/of de weigering van de zaken.
Lid 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behoudt G&L Techniek zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, met eventueel aanvullende schadevergoeding, dan wel, in geval van ontbinding van de overeenkomst, vervangende schadevergoeding te vorderen.Artikel 18. Reclame/controle op goede staat van de zaken
Lid 1. Koper/huurder/opdrachtgever is verplicht terstond na de levering/in ontvangst name van de gekochte/gehuurde zaken deze grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient koper-huurder-opdrachtgever G&L Techniek terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper-huurder-opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering G&L Techniek wijst op de gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper-huurder-opdrachtgever geacht met de staat waarin de gekochte/gehuurde zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
Lid 2. G&L Techniek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming tussen partijen zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
Lid 3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Lid 4. Indien de reclame naar het oordeel van G&L Techniek c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal G&L Techniek hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste 50 % van de factuurwaarde van de geleverde/verhuurde zaken, hetzij de geleverde/verhuurde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. G&L Techniek is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.Artikel 19. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder:
de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, behandelen;
geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen;
G&L Techniek te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen;
aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en G&L Techniek moeten vrijwaren;
onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van G&L Techniek mogen doen geschieden. 
Artikel 20. Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 18 door huurder de zaken op goede staat bij in ontvangstname zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan G&L Techniek en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van de huurder komt. Met andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom.Artikel 21. Verzekering
Lid 1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.
Lid 2. De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.
Lid 3. Op eerste verzoek van G&L Techniek dient de huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt.
Lid 4. Indien op eerste verzoek van G&L Techniek niet inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is G&L Techniek gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder wel verschuldigd zullen zijn. Het is immers huurder die tekortschiet in zijn verplichtingen jegens G&L Techniek op het punt van het in verzekering nemen van de van G&L Techniek gehuurde zaken.
Lid 5. De koper die zaken van G&L Techniek heeft gekocht, ten aanzien van welke zaken G&L Techniek zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden, derhalve zaken die niet contant door koper zijn betaald, dient koper eveneens voor deugdelijke verzekering zorg te dragen. Desgewenst dient deze koper aan G&L Techniek bewijs van verzekering ten aanzien van deze zaken te leveren. Wordt dat bewijs desgewenst niet geleverd, dan komt de overeenkomst niet tot stand c.q. kan zij door G&L Techniek worden ontbonden. Koper blijft dan wel aansprakelijk voor door G&L Techniek gelden c.q. te lijden schade.Artikel 22. Schade en gebreken
Lid 1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan G&L Techniek te melden. Zonder toestemming van G&L Techniek mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Eenzelfde verplichting tot melding bestaat voor de koper die zaken van G&L Techniek heeft gekocht, ten aanzien waarvan G&L Techniek zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden.
Lid 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde zaken zal G&L Techniek slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten.
Lid 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal dan wel zich niet op de in de overeenkomst bepaalde plaats bevinden.
Lid 4. G&L Techniek is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.Artikel 23. Garantie
Lid 1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent G&L Techniek aan de koper-huurder-opdrachtgever schriftelijk garantie terzake de deugdelijkheid van de door G&L Techniek geleverde/verhuurde zaken. Onder die deugdelijkheid moet worden verstaan dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn geproduceerd en waarvoor ze worden gebruikt. Terzake fabricagefouten verleent G&L Techniek garantie in die zin, dat ofwel, bij ondeugdelijkheid van de zaken als gevolg van de fabricagefouten, vervangende zaken worden geleverd, ofwel, indien de koper-huurder-opdrachtgever zulks wenst, zal bij ontbinding van de overeenkomst de koop-/huursom worden terugbetaald. In geval van fabricagefouten zal G&L Techniek nooit aansprakelijk zijn voor vervolgschade. De garantie geldt tevens niet in die gevallen als de defecten in de zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten of indien G&L Techniek na overleg met de koper-huurder-opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert. Gebruikte zaken worden wat dat betreft afgenomen in de toestand en met de kwaliteit waarin ze op dat moment verkeren.
Lid 2. Voor alle zaken en materialen die G&L Techniek niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren. Indien materialen zoals in het vorige lid omschreven en terzake waarvan garantie geldt, door G&L Techniek worden hersteld, dienen de kosten als uurloon e.d. door koper-huurder-opdrachtgever gewoon te worden voldaan.
Lid 3. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie, gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.Artikel 24. Retentierecht
Wanneer G&L Techniek zaken van de koper-huurder-opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde koper-huurder-opdrachtgever, tenzij de koper-huurder-opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.Artikel 25. Aansprakelijkheid
Lid 1. G&L Techniek is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Lid 2. G&L Techniek is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper-huurder-opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld of opzet van G&L Techniek of van hen, die door G&L Techniek te werk zijn gesteld.
Lid 3. G&L Techniek zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper-huurder-opdrachtgever te vergoeden, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld zijdens G&L Techniek.
Lid 4. Voor schade die de huurder/koper/opdrachtgever aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken veroorzaakt, is G&L Techniek nimmer aansprakelijk. De huurder/koper/opdrachtgever zal G&L Techniek terzake van alle aanspraken van derden vrijwaren.Artikel 26. Overmacht
Lid 1. Een tekortkoming kan G&L Techniek niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Lid 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar G&L Techniek of de huurder/koper/opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van G&L Techniek, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van G&L Techniek, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor G&L Techniek overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de koper-huurder-opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Lid 3. G&L Techniek is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.Artikel 27. Eigendomsvoorbehoud
Lid 1. Zolang G&L Techniek geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van G&L Techniek.
Lid 2. G&L Techniek heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
Lid 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
Artikel 28. Mededelingsverplichtigen huurder/koper/opdrachtgever
Lid 1. Huurder/koper/opdrachtgever dient G&L Techniek onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende zaken die huurder/koper/opdrachtgever van G&L Techniek onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van G&L Techniek dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben met betrekking tot de door huurder van G&L Techniek gehuurde zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, surseance van betaling die de huurder aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien huurder in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van betalingsonmacht.
Lid 2. Wanneer zich een geval voordoet gelijk in het voorgaande lid bepaald, is de huurder/koper/opdrachtgever verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, advocaat e.d. onverwijld inzage te geven in de onderhavige huur-/koopovereenkomst.Artikel 29. Opzegging/ontbinding/wanprestatie
Lid 1. Indien de koper-huurder-opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Lid 2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal G&L Techniek in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
Lid 3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft G&L Techniek eveneens, indien de koper-huurder-opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die G&L Techniek op de koper-huurder-opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn, zelfs indien de betaaltermijn terzake de facturen nog niet is verstreken.
Lid 4. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde zaken bij G&L Techniek. Indien partijen zijn overeengekomen, dat G&L Techniek bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde zaken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst dienen door huurder wel de resterende huurtermijnen integraal in één keer aan G&L Techniek te worden betaald. Zulks zal niet behoeven indien de reden voor de ontbinding c.q. onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst is gelegen in de risico- c.q. aansprakelijkheidssfeer van G&L Techniek.
Lid 5. Bij beëindiging/ontbinding van de overeenkomst zullen de gehuurde zaken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van G&L Techniek moeten worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder/koper/opdrachtgever de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is G&L Techniek gerechtigd de huurder/koper/opdrachtgever de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Verrekening met de waarborgsom is toegestaan.
Lid 6. Indien de huurder terzake enige verplichting in gebreke blijft, is G&L Techniek bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Lid 7. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is G&L Techniek gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van G&L Techniek op verdere schadevergoeding.Artikel 30. Vervanging
Indien huurder/koper/opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder eigendomsvoorbehoud gekochte/gehuurde zaken aan G&L Techniek terug te (laten) bezorgen, dient huurder/koper/opdrachtgever aan G&L Techniek een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gekochte/gehuurde zaken. Ter motivering van die door G&L Techniek geleden schade, zal G&L Techniek de aankoopprijs van de niet te vervangen gekochte/gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebrachte offerte aan de huurder/koper/opdrachtgever moeten kunnen tonen.Artikel 31. Betaling
Lid 1. Betaling dient te geschieden bij levering van de gekochte zaken c.q. bij in ontvangst nemen van de verhuurde zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn.
Lid 2. Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, oftewel 18 % op jaarbasis.
Lid 3. Wanneer de koper-huurder-opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de koper-huurder-opdrachtgever wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de koper-huurder-opdrachtgever jegens G&L Techniek onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn terzake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.
Lid 4. De door de koper-huurder-opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats tot betaling van de qua datum oudste opeisbare facturen. De koper-huurder-opdrachtgever heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde latere factuur betrekking heeft. 
Lid 5. Het is koper-huurder-opdrachtgever niet toegestaan terzake de betaling een korting of verrekening toe te passen. 
Lid 6. Indien de koper-huurder-opdrachtgever in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens G&L Techniek, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper-huurder-opdrachtgever. De koper-huurder-opdrachtgever is in ieder geval 15 % aan incassokosten verschuldigd, ongeacht of G&L Techniek zelf voor incassering van zijn notas zorgdraagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt. In dat laatste geval heeft G&L Techniek de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van het incasseren gemaakte en aan G&L Techniek doorbelaste kosten van de koper-huurder-opdrachtgever te claimen. Koper-huurder-opdrachtgever dient deze kosten aanvullend ook te betalen en verklaart zich daartoe bij deze ook uitdrukkelijk bereid.
Lid 7. Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is G&L Techniek gerechtigd zijn werkzaamheden, voor zover toepasselijk, op te schorten. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan assistentie door G&L Techniek op de plaats waar de door koper-huurder-opdrachtgever geleverde – gehuurde zaken moeten functioneren. G&L Techniek kan zulks ook doen in verband met andere opdrachten van koper-huurder-opdrachtgever dan waarop de onbetaalde nota betrekking heeft. G&L Techniek is niet aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
Lid 8. Reclames c.q. protesten inzake notas dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen acht werkdagen na datum van de nota, schriftelijk aan G&L Techniek te worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van toepassing.Artikel 32. Wijzigingen van de voorwaarden
G&L Techniek is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. G&L Techniek zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper-huurder-opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper-huurder-opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.Artikel 33. Toepasselijk recht
Op alle door G&L Techniek gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.Artikel 34. Geschillen
Elk geschil tussen G&L Techniek en koper-huurder-opdrachtgever gerezen, ook in die gevallen waarin slechts één van beiden een probleem als een geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Leeuwarden. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Leeuwarden. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van G&L Techniek om de koper-huurder-opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is. 

Copyright

Als u, zonder schriftelijke toestemming vooraf, informatie van onze website overneemt en of op enigerlei wijze verspreid maakt u mogelijkerwijs inbreuk op copyright van derden. Het is daarom niet toegestaan welke informatie dan ook zonder schriftelijke toestemming over te nemen van onze website. Voor het ontwerp van de website zelf en enkele fotos geldt het copyright van G&L Techniek.


Bedrijfsinfo:

Privacy statement en cookies Mei 2018

Algemene informatie over het Privacy statement en Cookie Verklaring

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. G&L Techniek kan worden aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse privacy wet- en regelgeving.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en de webshop via het platform van G&L Techniek, zal ook de webwinkel jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren.

Typen persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door G&L Techniek persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: geslacht, e-mailadres, telefoonnummer. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres. 

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

Doeleinden voor verwerking door G&L Techniek

G&L Techniek kan jouw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling bij onze webwinkels te faciliteren en de inhoud van je winkelwagen bij te houden. Als het noodzakelijk is worden je NAW- en contactgegevens doorgestuurd aan de webwinkel ten behoeve van de bevestiging en/of levering van je bestelling. G&L Techniek kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen, voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door jou ingediende klacht. G&L Techniek kan je gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

Als je jezelf hebt aangemeld voor een G&L Techniek nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief. Als je niet (meer) wilt dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dat laten weten. Dat kan via info@geluid-licht.nl. Wij zorgen dan dat je geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.

Als je meedoet aan een eventuele prijsvraag of actie, vragen wij ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden je gegevens weer verwijderd, tenzij je je ook hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

G&L Techniek verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, het kunnen doen van een aanbieding omdat je favoriete merken hebt aangegeven of indien dit wettelijk verplicht is.

Advertenties van derden en cookies

Om de website (en app) zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt G&L Techniek gebruik van cookies.

In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website en app verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt G&L Techniek om de gebruikersvriendelijkheid van de website en app te bevorderen.

Vragen of klachten over webshops of over G&L Techniek zelf

Indien er vragen of klachten zijn over webshops of over G&L Techniek zelf, dan kan er contact worden opgenomen via het G&L Techniek emailadres info@geluid-licht.nl. De data van de consument wordt daarbij ook vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging en bescherming van

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien en/of om te controleren of deze juist zijn. Dat kan door ons een e-mail te sturen. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. G&L Techniek behoudt zich het recht voor om hier de wettelijk toegestane vergoeding per aanvraag voor in rekening te brengen.

Je hebt tevens de mogelijkheid om ons schriftelijk of per e-mail te verzoeken je persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.

Aanpassingen Privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van G&L Techniek te kunnen verwerken, behoudt G&L Techniek zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. G&L Techniek adviseert je daarom dit regelmatig te raadplegen.

G&L Techniek Cookieverklaring

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening maakt gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook derde partijen kunnen cookies achterlaten op het moment dat je de website van G&L Techniek bezoekt. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd. Op het moment dat je onze website opent, geef je toestemming aan G&L Techniek om haar cookie beleid toe te passen.

Naast cookies kunnen er ook webbeacons worden geplaatst bij een bezoek aan G&L Techniek. Dit zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker.

Verder kunnen we gebruik maken van JavaScript. Dit is een programma dat op de gebruikte apparatuur worden geplaatst en vanaf daar wordt uitgevoerd.

Toestemming

Op het moment dat je van de website gebruik maakt, stem je in met het plaatsen van cookies op het door jou gebruikte instrument. Deze toestemming geldt voor de duur van 6 maanden, of tot het moment waarop je alle geplaatste cookies wist. G&L Techniek raadt aan om cookies te accepteren, omdat je hiermee voor 6 maanden direct ingelogd blijft in G&L Techniek, wat shoppen extra makkelijk maakt. Na die 6 maanden ben je automatisch uitgelogd, je kunt dan opnieuw inloggen (en een cokie aanmaken) door een product te kopen of via email in te loggen.

Werking van cookies, webbeacons en javascripts

Met behulp van cookies worden jouw voorkeuren en de door jou gedeelde informatie onthouden. Dit is onder meer om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Zo hoef je niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, onthouden we welke producten je in je winkelwagen hebt liggen en zie je alleen voor jou relevante advertenties.

Verder kunnen we bepaalde gegevens bijhouden voor statistische doeleinden. Zo weten we onder meer hoe je op onze site bent belandt (direct of via een andere website), naar welke producten het meest wordt gezocht en op welke producten het meest wordt geklikt.

Ook worden cookies gebruikt om op het moment dat je andere internetsites bezoekt advertenties aan je te laten zien. Deze kunnen afkomstig zijn G&L Techniek of van derden. Hiervoor onthouden cookies bijvoorbeeld naar welke producten je gezocht hebt op onze site.

Webbeacons meten bezoek en gebruik van de webpagina waarop ze zijn geplaatst.

JavaScripts maken dat G&L Techniek kan vaststellen waar jij je bevindt op de website en welke acties je uitvoert. Op deze manier krijgen wij beter inzicht in het gebruik van onze site, jouw gedrag als bezoeker en kunnen wij onze website optimaliseren.

Soorten cookies

Er zijn verschillende categorieen cookies die door G&L Techniek gebruikt worden. Ook de wet maakt hier onderscheid in. Hierna volgt een korte toelichting.

Analytische cookies

Deze cookies maken het mogelijk dat op geheel geanonimiseerd het gebruikersgedrag van bezoekers van de website wordt bijgehouden. Op basis daarvan worden analyses gemaakt die uiteindelijk ertoe bijdragen dat de website aansluit op de wensen van de gebruikers. De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist. Overigens worden deze cookies ook door derden geplaatst en verwerkt ten behoeve van G&L Techniek.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals het hoort en bepaalde gegevens of voorkeursinstellingen niet bij elk bezoek opnieuw hoeven worden ingevoerd. Ook voor deze cookies geldt dat ze geringe inbreuk maken op de privacy van gebruikers zodat hiervoor geen voorafgaande toestemming is vereist.

Tracking cookies

Met tracking cookies wordt het surfgedrag van gebruikers van de website gevolgd. Met de gegevens worden onder meer analyses gemaakt voor verbetering en optimalisatie van de website. Ook kan de daarmee door G&L Techniek en derden verzamelde informatie gebruikt worden voor plaatsing van advertenties. Door gebruik te maken van de website zoals aangegeven in de melding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

Social Media cookies

Van verschillende social media websites zijn buttons te gebruiken op onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van deze social media websites. Voor gebruik van deze cookies en de daarmee verkregen informatie door de social media websites verwijst G&L Techniek naar de cookiestatements van deze partijen. Door gebruik te maken van de website van G&L Techniek zoals aangegeven in de cookiemelding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

Profiling cookies

Om wellicht op een gegeven moment advertenties te kunnen tonen die voor gebruikers van de website relevant zijn, kunnen G&L Techniek en derde partijen cookies plaatsen die informatie verzamelen op basis van voorafgaande bezoeken van de gebruiker op verschillende websites. Door gebruik te maken van de website van G&L Techniek zoals aangegeven in de cookiemelding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

Affiliate cookies

Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een conversie is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist. Wellicht gaat G&L Techniek in de toekomst van dit soort cookies gebruik maken.

Overig

Door de werking van internet kan G&L Techniek niet steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze website. Dat betekent dat de lijst van cookies die wij gebruiken niet steeds actueel is of dat er cookies met andere doelen worden geplaatst dan hiervoor omschreven. Mocht dit het geval zijn en mocht je dat opmerken dan stellen wij het zeer op prijs als je ons daarvan op de hoogte brengt.

Uitzetten van cookies

Zet je cookies uit, dan worden bepaalde functionele cookies nog steeds geplaatst om dat anders het bezoeken van de website niet mogelijk is. Verder zul je steeds opnieuw je instellingen zoals gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren.

Instructies voor het aanpassen van de instellingen van je browser om het gebruik van cookies aan te passen en bestaande cookies te verwijderen van je computer vind je in de toolbar van de door jou gebruikte webbrowser.

Cookies van derden

G&L Techniek is niet verantwoordelijk voor wat een derde doet met de informatie die zij ophalen met een cookie die zij bij bezoek aan onze site plaatsen bij jou. G&L Techniek kan je alleen maar aanbevelen om de cookiestatement van deze partij te bekijken en als je hiermee niet kunt of wilt instemmen de cookies van deze partij te blokkeren.

Persoonsgegevens

Voor zover G&L Techniek je persoonsgegevens verzamelt door gebruikmaking van cookies is daarop ons privacystatement van toepassing. G&L Techniek adviseert je dit goed door te nemen.

Aanpassingen Cookieverklaring

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van G&L Techniek te kunnen verwerken, behoudt G&L Techniek zich het recht voor om de inhoud van dit Cookiestatement aan te passen. G&L Techniek adviseert je daarom dit regelmatig te raadplegen.


Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.